Informatiounsdag

Prochaine réunion d'information

       Jeudi 16 février 2017

      Centre culturel « Tramsschapp », 49a, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg

Wat erwaart mech an dëser Informatiounsversammlung ?

• Déi verschidden Aufgabe fir déi den Enregistrement zoustänneg ass gi virgestallt

• Den Organigramme gëtt presentéiert

• Den Oflaf vum Stage gëtt explizéiert

• Aufgabe vum Stagiaire während dem Stage gi virgestallt

• Carrièreméiglechkeete gi presentéiert

• Et huet ee Méiglechkeet zu Allem wat virgestallt gëtt Froen ze stellen

Wien sinn Intervenant?

• Här Claude Thull, Personalchef

• Här Alain Ernst, Adjoint vum Personalchef

• Här Steve Lahos, Chef vun der Formatioun an Patron de stage

dans les localités du Centre culturel « Tramsschapp », 49a, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg

All Interesséierten ass wëllkomm